תקנון המועדון

כל השינויים והתוספות המודגשים אושרו על ידי רשם העמותות ב-20/04/2021.

להורדה כקובץ

המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים ע.ר.580710259

תקנון המועדון

פרק א '

 כללי

 

1/א .המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים הוא עמותה רשומה ברשם העמותות וחבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות.בשלב הראשון יהיה במעמד של "מועמד

               בלועזית: The Israeli Water-Rescue Breeds Club
              
1/ב. המועדון מאמץ את כל תקנוני ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 2.             מען המועדון :כל עוד לא הוחלט אחרת - מענו של יו"ר המועדון

 3.             סמל המועדון הוא :(יוסף באסיפה הכללית הראשונה)
           4.המועדון כולל את הגזעים :ניופאונדלנד ולנדסיר

 

פרק ב '

 מטרת המועדון

 

4.           המטרה שלשמה נוסד המועדון היא:

.   לטפח ולעודד גידול בריא ותקני של כלבים מגזעי  המועדון במסגרת נוהלי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

       4.1 הדרכים למימוש המטרה יהיו :

               א.   לארגן תצוגות ואימונים במסגרת הפעילות  הספציפית.

                ב.   לארגן הרצאות ,ימי עיון ,סמינריונים ומפגשים  לכל חברי המועדון

               ג.   לנהל ,להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרה הנ"ל בכל צורה ובכל מקום ,לפי שיקול דעתו של וועד המועדון .

               ד.   לעודד התקשרויות עם חוגים ואיגודים כלבנים מקבילים בעולם .

            ה.   להפיץ ידע בדבר תכונותיהם של כלבי ניופאונדלנד ולנדסיר .

              ו.   להוציא רשימות, מאמרים ,ופרסומים אחרים מכל צורה שהיא, בין מקצועיים ,בין ארגוניים ואחרים בכל מה שקשור  בקידום מטרת המועדון וחבריו .

              ז.   לדאוג לעניינם של חברי המועדון בפני" ספר הגידול הישראלי "של הה.י.ל .

              ח.   לייצג את חברי המועדון בפני הנהלת הה.י.ל .בכל עניין אותו וועד המועדון יחשוב לנכון ,וכן לייצג את חברי המועדון בפני גוף או מוסד ,אשר לפי דעת וועד המועדון יש צורך לייצגם בפניו  .

              ט.   לעזור לחברי המועדון בענייני תצוגות ותחרויות לכלביהם.

               י.   לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לבחירת טיפוס ומוצא כלבי הגידול

פרק ג':

העמותה מאמצת את התקנון המצוי של עמותה כדלקמן:

סימן א': חברות

קבלת חברים

1.    (א)  מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

      (ב)  אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

          (ג)   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה או לועדת הביקורת

(ד)חבר במועדון ומועמד לחברות
     1/חייב להיות מעל גיל 18 ,רשום כבעלים של כלב מגזעי המועדון בספר הגידול הישראלי או כלב כנ"ל חי באופן קבוע בביתו ,והכלב בחיים (לאחר מות כלבו יכול החבר לסיים את שנת החברות הנוכחית).
מבקשים מספר בני משפחה, שבבעלותם אותו הכלב, להיות חברים במועדון, על כל אחת ואחד מהם, לממש חברות אישית.
    2/ או שופט כלבים מורשה בישראל.

 

            (אדם יחשב כחבר לאחר ששילם דמי חברות ולאחר שחברותו אושר על ידי וועד המועדון

זכויות וחובות של חבר

1.      (א)  חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד ,

2.                 (ב)  חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

          (ג)   הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

          (ד)  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

               (ה)מי שאינו חבר בעמותה – תעריף השירותים יהיה כפול

פקיעת חברות

3.    (א)  החברות בעמותה פוקעת –

(1)   במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2)   בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)   בהוצאתו מן העמותה.

          (ב)  האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(4)   החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

          (ג)   לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

4.    הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו או לכתובת האימייל  הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

זמן ומקום

5.    א\ יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד. הועד רשאי להחליט על קיום אסיפה כללית באמצעים דיגיטליים  המקובלים על רשם העמותות.

           ב\ האסיפה הכללית השנתית תתקיים בהתחלת כל שנה ולא יאוחר מ-28 בפברואר

           ג\ כל חבר רשאי להגיש הצעות לסדר היום באסיפה וזאת עד שבוע לפני מועד כינוסה.הועד יעדכן את החברים על תוספות לסדר היום.

הזמנה

6.    אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7.    א\אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והדוח המילולי שהגיש לה הועד , תחליט על אישורם,

ב\תבחר בועד  ובועדת הבקורת וזאת פעם בשנתיים (כלומר הבחירות שנה כן שנה לא)

ג\תדון בנושאים אשר לסדר היום כמו כן תחליט על גובה דמי חבר.

מנין

8.    (א)  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

          (ב)  לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, תפתח ותתקיים האסיפה ,יהיה מספרם הנוכחים אשר יהיה.

יושב ראש ומזכיר

9.    אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה הנוכחים, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

10.  א.החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

         ב.החלטה בדבר פירוק העמותה דורשת רוב של שני שליש מהמצביעים.

פרוטוקול

11.  מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

מספר החברים

12.  מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים, לא יהיה פחות משלושה ולא יותר משבעה.

תקופת הכהונה

13.  (א)  הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

          (ב)  חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

השלמת הועד

14.  (א)  נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

          (ב)  חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הועד

15.  הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

16.  החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

פרוטוקול

17.  הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

זכות הייצוג

18.  הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

19.  הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

הקמת סניפים וארגונם

20.  העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

20.א.ועדת הביקורת תמנה שני חברים אשר אין להם שום תפקיד אחר בעמותה.מומלץ שלפחות אחד מהם יהיה בעל השכלה משפטית או רואה חשבון.

ב.ועדת הביקורת תבדוק את תקינות פעולות העמותה ,לקראת האסיפה השנתית תבדוק את דוחות הועד ותגיש לאסיפה דוח הכולל את המלצותיה.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים (תיקון מס' 12) תש"ע-2009

21.  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 בעלת מטרות דומות.

 

 

ספטמבר 2020

חתימות המייסדים:

 

ד"ר מירי אברמסון                                         ד"ר קרן רגאל                           ז'אנה לוין

 

השינויים המודגשים בצבע כחול אושרו באסיפה הכללית הראשונה בתאריך................

[ חזור לראש הדף ]