תקנון גידול


[ הורד קובץ תקנון גידול ]
נוהל הגידול של המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים – להלן "המועדון"
11.2021

1.כללי
1.1 המועדון מאמץ את כל תקנוני ההתאחדות הישראלית לכלבנות , ובפרט את נוהל הגידול.
1.2 נוהל גידול משלים בא להשלים את אותם סעיפים המיוחדים לגזעים המאוגדים במועדון : 
  הניופאונדלנד והלנדסיר האורופאי (ECT Landseer).במטרה להסדיר גידול (רבייה) שיוצר כלבים המתאימים לתקן 
	הגזע הן מבחינה פיזית והן מבחינת אופי, בריאים בגוף ובנפש.
1.3 נוהל זה מחייב את כל בעלי הכלבים מהגזעים הנ"ל בין שהם חברים במועדון ובין שאינם חברים.
2. מקדם גזע
2.1 לתפקיד מקדם הגזע יבחר באסיפה הכללית אדם העומד בדרישות נוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות . 
  תפקידו של מקדם גזע מוגדר גם הוא בנוהל גידול ההי"ל .
2.2 רצוי כי מקדם הגזע יהיה מגדל מנוסה של אותו גזע או בעל ידע מעמיק על אותו גזע. 
  בהיעדר אדם כזה העונה לדרישות התפקיד, אפשר שמקדם הגזע יהיה ממועדון אחר, בעדיפות לבעל גזע דומה.
2.3 מקדם הגזע יכין בכל סוף שנה דו"ח גידול ויגיש אותו לוועד עד סוף חודש ינואר של השנה הבאה. 
  דו"ח זה יהיה חלק מהדיווחים השנתיים של הוועד אל כלל החברים. 
2.4 מחובתו של מרכז הגזע ללמוד את המחלות הספציפיות לגזעי המועדון ומחלות גנטיות בפרט, 
  להתעדכן בעולם לגבי אפשרויות מקובלות להילחם בהן ולהדריך את המגדלים בחוג בנושאים אלה.
3. ועדת גידול לחריגים
3.1 ועדת הגידול לחריגים תמנה שלושה חברים, אחד מהם הוא מקדם גזע אשר ישמש כיושב ראש הועדה.
3.2 שני החברים הנוספים בוועדה יבחרו גם הם באסיפה הכללית , ויהיו בעלי השכלה אקדמאית מתחום מדעי הטבע 
  ו.או מגדל מנוסה .
  ועדת הגידול מהווה ועדה מקצועית המכוונת את מדיניות הגידול של המועדון לצדו של רכז הגידול.
3.3 ועדת הגידול תדון בכל מקרה אשר דורש אישור מיוחד לפי נוהל גידול זה הן אם המגדל דורש זאת הן אם לא.
3.4 במקרה של שיווין קולות בעת הצבעה בוועדה יחשב היו"ר (מקדם הגזע) כבעל קול כפול.
3.5 בכל מקרה שהועדה תחליט להתיר או לפסול חריגה מסעיפי נוהל הגידול, יינתן אישור לכל מקרה בנפרד , 
  חד-פעמי, בצרוף פרוטוקול בכתב בו יפורטו נימוקי ההחלטה.
3.6 מרכז הגזע יעביר לועדת הגידול לחריגים כל מידע רלוונטי למקרה שבנדון.
4. הוראות גידול (רבייה)
  יותרו לגידול רק כלבות/כלבים הרשומות בספר הגידול הישראלי או זכרים ממדינות אחרות בעלי תעודות 
  המוכרות ע"י ה- FCI , ובתנאי שיעמדו בדרישות הבאות:
4.1 הגיל המינימלי לזכר להרבעה : לאחר קבלת ציון לאגן.
  הגיל המינימלי לנקבה להרבעה: 22 חודש.
4.2 הגיל המירבי להרבעה לנקבה : גיל 7 שנים. 
  מקרים חריגים ידונו בוועדת החריגים.
4.3 כלבה לא תמליט יותר מפעמיים בתקופה של 18 חודשים. 
4.4 יותרו לגידול כלבים וכלבות אשר ציון האגן שלהם בצילום רנטגן על פי כללי ה-FCI :A-B או C .
  לצורך זה יחשב צילום אגן שנעשה בגיל 16 חודשים ומעלה. כלב/כלבה עם אגן C מותר 
  לזווג רק עם בן/בת זוג בעל אגן עם ציון יותר טוב. אין להרביע בין שני בני זוג עם אגן C.
  כלב אשר יובא ארצה בגיל 16 חודש ומעלה, אשר נקבעה לו בחו"ל תוצאת צילום אגן המקובלת על דעת מועדון 
  הגזע בארץ ממנה יובא (חברה ב- (FCI, תוכר תוצאת הצילום כתקפה ע"י החוג בארץ.
  *ועדת החריגים יכולה לאשר הרבעה של כלב.ה בדרגת פגיעה חמורה יותר ,בהתחשב בנתונים אחרים של הכלב/ה.
4.5 מומלץ לצלם גם מרפקים, ולהסתייג מרבייה של כלבים בעלי דרגת פגיעה 2 ויותר.
4.6 יורבעו רק כלבים/ות שהשתתפו לפחות בתערוכה אחת של המועדון ו/או של ההי"ל ו/ או של FCI 
  מעל גיל שנה ולא התגלו אצלם שגיאות פוסלות. או, לאלתר, שעברו מבחן מה"ג מעל גיל שנה. 
  (וועד המועדון יקבע מפעם לפעם את מחיר המה"ג).
4.7 לגבי הניופאונדלנד יש לדאוג כי לפחות אחד ההורים יהיה נקי מהגן הפגום בCYSTINURIA ,
  על ידי בדיקת DNA או על פי סטאטוס ההורים.
  לגבי גזע הלנדסיר : שני ההורים יהיו גנטית נקיים מציסטינוריה ולנדסיר טרומבופטיה 
  (גלנצמן טרומבסטניה טייפ 3)
  מומלץ לשני הגזעים לבדוק גנטית ל-Muscle Dystrophy ו- Degenerative Myelopathy.
4.8 אם לאחר ההמלטה סבור מקדם הגזע , כי הכלב/ה מוריש/ה שגיאות תורשתיות לצאצאיו , 
  מחובתו להסביר ולהתריע בפני המגדל על כך, והוא חייב להביא את חשדותיו לדיון בפני ועדת החריגים של המועדון.
4.9 חובה על כל זכר לעשות דגימה של פרופיל גנטי לפני ההרבעה. לגבי נקבה אפשר 
  להמתין עם הדגימה עד להמלטה. על הדגימות להישלח למעבדה הנדרשת ע"י ההי"ל
5. ביקורת שגר
5.1 המועדון מחייב ומקיים בקורת שגר באמצאות מקדם הגזע או מי מטעמו שעומד בתנאים
  להיות מקדם גזע לפי נוהל הגידול של ההתאחדות.
5.2 על בעל הכלבה להודיע למקדם הגזע על המלטה תוך 7 ימים.
5.3 מקדם הגזע או מי מטעמו יבצע ביקורת שגר לא יאוחר מאשר שבעה שבועות מיום ההמלטה, 
  וחייב לבדוק לגורים את השבבים. 
5.4 לא תשוחרר המלטה ללא ביקורת שגר. בקורת שגר תתקיים במידת האפשר בבית המגדל, 
  במקרים חריגים רשאי מקדם הגזע לדרוש מהמגדל להביא את הגורים ואת האם למקום שייקבע.
5.5 מצא מקדם הגזע שגיאה הנראית פוסלת ביחס לתקן הגזע באחד, בחלק או בכל הגורים, 
  רשאי הוא לציין בתעודת היוחסין "לא מאושר להרבעה חייב מה"ג בגיל שנה." אם מצא שגיאה שנראית 
  קבועה ולא תשתנה (לדוגמה צבע לא תיקני) יכול מקדם הגזע לציין "לא מאושר להרבעה."
  בעל הכלב/ה רשאי לערער על כל החלטה של מקדם הגזע בפני ועדת הגידול המדעית של ההי"ל תוך 30 יום - 
  זאת לאחר שפנה לוועדת הגידול של המועדון וקיבל תשובה - (ועדת גידול של המועדון תודיע לבעל הכלב/ה על זכותו זו).
5.6 הגורים ימסרו לאחר גיל 7 שבועות, בריאים מחוסנים משובבים ולאחר טיפול נגד תולעים , 
  כל זה על פי הנחיות הוטרינר המטפל.
5.7 ועד המועדון יקבע מפעם לפעם מחיר לביקורת שגר , המגדל ישלם למועדון ובשום אופן לא 
  למבצע את ביקורת השגר. וועד המועדון יחליט על החזר הוצאות למבצע את הביקורת אם נדרש.
6. כללי אתיקה
א. חבר המועדון ידאג לרווחתו של כל כלב שברשותו: לתזונתו, תנאי אחזקתו, היגיינה, 
  לתרגול גופני, לבריאותו ולכל צרכיו. 
ב. חבר המועדון ידאג להתנהגות נאותה של כלבו במקום ציבורי, ימנע ממנו מלהיות מטרד
  לכלל וידאג לנקות אחר הכלב במקומות ציבוריים.
ג. חבר המועדון לא ירביע כלב\ה שאינו בעל תעודת יוחסין המוכרת ע"י ההי"ל או שמצוין 
  בתעודותיו כי הוא פסול לגידול.
ד. חבר המועדון לא ירביע את כלבתו בכל מקרה בו הרבעה שכזו עשויה להזיק לכלבה, לרווחתה, 
  ובריאותה או בניגוד לתקן הגזע או בניגוד לנוהל הגידול המשלים . 
ה. חבר המועדון ישקול לפני כל הרבעה האם יש באפשרותו למצוא בתים הולמים לגורים שייוולדו 
  ובהתאם לכך יחליט האם לבצע את ההרבעה. 
ו. חבר המועדון לא ימכור או ימסור גורים או כלבים בכל גיל לחנות לחיות מחמד או לסוחר חיות מכל סוג 
ז. חבר המועדון ימסור לרוכש הגור/הכלב פרטים מלאים על ההיסטוריה של הכלב והוריו, 
  פרטים ומסמכים רפואיים, את תעודת היוחסין המקורית של הכלב , או, עד לקבלתה,
  את צילומי תעודות שני ההורים, את פרטי המועדון, המידע והשירותים שזה מספק, 
  כל חומר שהועבר לו למסירה ע"י המועדון וכן כל מסמך הקשור בכלב. בשום מקרה אין לדרוש כסף בעבור תעודה או מסמך כלשהו הקשור בכלב.
ח. חבר המועדון ידווח למקדם הגזע או למזכיר המועדון על רצונו להעביר כלבו לבית חדש וכן על כתובתו החדשה של הכלב מיד עם מסירתו.
ט. המועדון ממליץ לערוך חוזה/הסכם מכירה .
  
  נוהל זה אושר באסיפה הכללית בתאריך..19/02/2022
  אושר על ידי ועדת הגידול של ההתאחדות ב – מאי 2022

									
 

[ חזור לראש הדף ]